Images Gallery

Chiến đấu trên thao trường Sunrise

View Album

Hành quân cùng các chiến sỹ Sunrise

View Album

SUNRISE 2 – HỌC KỲ QUÂN ĐỘI 1/6

View Album

LỚP LÁ SUNRISE – DÃ NGOẠI

View Album

SUNRISE 4 -FASHION WEEK

View Album

SUNRISE 4 – BARTENDER NHÍ

View Album

SUNRISE 2- TẾT ĐẾN GẦN

View Album

SUNRISE 1 – BÉ TẬP TÔ MÀu

View Album
cây

Hành quân

View Album

Video Gallery

Ho Chi Minh Branches

  • SMK Campus 1: Ground Floor Block D, Him Lam Riverside, D1 Street - Nguyen Thi Thap, Tan Hung Ward, Dis 7, HCM City.
  • SMK Campus 2: Him Lam Riverside Residential Area, No 17 – 19, Street No 10, Captital. Tân Hưng Ward, Dis 7, HCM City.
  • SMK Campus 3: 6B Intresco Residential Area, No 32 - 34, Street No 4, Binh Hung Ward, Dis Binh Chanh, HCM City
  • SMK Campus 4: No 48, Street No 7, Tran Thi Nghi, Cityland Center Hil, Ward | No 7, Dis Go Vap, HCM City.
  • SMK Campus 5: No 37, Dong Ho Street, Ward No 8, Tan Binh Dis, HCM City.
  • SMK Campus 9:D1 Street, An Khanh Residential Area , Binh An Ward, Dis 2, HCM City

Ha Noi Branches

  • SMK Campus 6: No 52, Hoang Nhu Tiep Street, Long Bien Dis, Hanoi Capital.
  • SMK Campus 8: No 22/4, Ke Tanh Street, Giang Bien Ward, Long Bien Dis, Hanoi Capital.